>Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onderstaand de algemene voorwaarden van ons bedrijf.

I. DEFINITIES.
In deze condities en regels worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:
Gebruiker: Degeen met wie als feitelijke gebruiker van een (motor)voertuig, diens vertegenwoordiger(s) of diens rechtverkrijgende(n) of anderszins, als partij bij een Parkeerovereenkomst in de Parking wordt toegelaten.
Parkeerovereenkomst: De overeenkomst tussen Gebruiker en ons, waarbij wij aan gebruiker parkeerplaats(en) in een Parkeerruimte tegen vergoeding als parkeergelegenheid voor (motor)voertuigen aan Gebruiker ter beschik-king stellen zonder dat wij een bewakingsverplichting op ons nemen en zonder het contractueel garanderen van een verzekeringsdekking jegens de gebruiker.
Parkeervergoeding: De onder de Parkeerovereenkomst door Gebruiker aan ons verschuldigde vergoeding.
Parking: Een door ons geëxploiteerde voor het parkeren van (motor)voertuigen bestemde ruimte.
Parkeerabonnement: Een contractuele overeenkomst met de gebruiker die kenteken- en persoonsgebonden is met een geldigheid gedurende de contractperiode zoals vermeld in de parkeerovereenkomst.
II. PARKEERCONDITIES.
1. Toepassing
1.1 De navolgende condities en de geschillenregeling zijn van toepassing op alle Parkeerovereenkomsten.
2. Parkeerovereenkomsten
2.1 De Parkeerovereenkomsten lopen vanaf het moment dat wij een (motor)voertuig in de Parking toelaten totdat het (motor)voertuig de Parking met onze toestemming weer verlaten heeft.
3. Parkeervergoeding
3.1 De Parkeervergoeding wordt op basis van de in of bij de Parking aangeplakte tarieven per parkeertijdvak berekend over het tijdvak vanaf het begin tot het einde van de Parkeerovereenkomst. De Parkeervergoeding wordt verschuldigd en opeisbaar met het ingaan van het eerste parkeertijdvak en vervolgens met het ingaan van ieder volgend parkeertijdvak.
3.2 (Motor)voertuigen mogen de Parking niet verlaten dan nadat de verschuldigde Parkeervergoeding aan ons is Betaald.
3.3 Onze (elektronische) registratie geldt als volledig bewijs van de verschuldigde Parkeervergoeding.
3.4 De gebruiker die om welke reden dan ook niet in staat is door middel van een uitgereikte parkeerkaart zijn aankomsttijdstip te bewijzen is het parkeertarief voor het gebruik van parkeerruimte voor één (motor)voertuig gedu-rende één dag verschuldigd, tenzij wij aannemelijk kunnen maken dat het (motor)voertuig op een eerdere dag is aangekomen, in welk geval het parkeertarief voor een overeenkomstig aantal dagen in rekening wordt ge-bracht..
4. Parkeren
4.1 Het is verboden (motor)voertuigen te parkeren buiten de als zodanig aangegeven parkeervakken.
4.2 De gebruiker mag zijn (motor)voertuig naar zijn keuze in elk als zodanig aangegeven parkeervak parkeren tenzij wij anders aangeven.
4.3 (Motor)voertuigen die in strijd met het eerste of tweede lid van dit artikel worden geparkeerd, mogen door ons voor rekening en risico van de gebruiker worden verplaatst dan wel worden voorzien van een wielklem die slechts tegen betaling van een daarop gestelde vergoeding wordt verwijderd.
4.4 Een parkeer abonnementen is kenteken- en persoonsgebonden. Gebruik door derden is een overtreding en kan tot sancties leiden (zie artikel 14.2).
5. Parkeerduur
5.1 Een (motor)voertuig mag maximaal gedurende vier aaneengesloten weken vanaf het moment dat wij het hebben toegelaten, in de Parking blijven staan.
5.2 Na verloop van de in het vorige lid genoemde termijn hebben wij, onverminderd onze rechten volgens artikel 10 van deze voorwaarden, het recht het betreffende (motor)voertuig voor rekening en risico van de gebruiker uit de Parking te verwijderen, onverminderd ons recht op Parkeervergoeding.
6. Openingstijden
6.1 Geparkeerde voertuigen mogen de Parking alleen verlaten gedurende de door ons bij de ingang aangekondigde en aan te kondigen openingstijden. Indien wij toch buiten die tijden een uitrit mogelijk maken, zijn daarvoor extra kosten verschuldigd.
7. De gebruiker
7.1 Wij zijn noch aan het begin noch aan het einde van de parkeerovereenkomst gehouden te controleren of de gebruiker tot het gebruik van het (motor)voertuig gerechtigd is.
7.2 De gebruiker die schade toebrengt aan onze eigendommen of aan de eigendommen van derden is gehouden die schade, voordat hij de parkeergarage met zijn (motor)voertuig verlaat, bij ons te melden.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Parkeren geschiedt volledig voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor geleden schade anders dan voor directe materiële schade aan in onze Parking op grond van een Parkeerovereenkomst geparkeerde (mo-tor)voertuigen die rechtstreeks door ons of door onze werknemers is veroorzaakt.
8.2 Onze aansprakelijkheid is beperkt tot € 15.000,00 per geval of, indien dit meer is, het bedrag dat door onze aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
8.3 Schade als in het eerste lid bedoeld, moet ons, op straffe van verval van elk recht daartoe, worden gemeld voor of bij het einde van de parkeerovereenkomst.
9. Gevaar
9.1 Indien wij van mening zijn dat een zich in de Parking bevindend (motor)voertuig gevaar oplevert voor onze eigendommen, voor eigendommen van derden of voor de veiligheid of gezondheid van personen, zijn wij gerech-tigd zodanig voertuig voor rekening en risico van de gebruiker te verwijderen en die maatregelen te nemen die naar ons oordeel nodig zijn om het gevaar op te heffen, onverminderd ons recht op Parkeervergoeding.
10. Betaling en zekerheden
10.1 Betaling van de Parkeervergoeding is onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar, tenzij betaling op rekening of anderszins latere betaling wordt overeengekomen. Bij niet-tijdige betaling is de wettelijke rente verschuldigd evenals een bedrag ter grootte van 15% van het verschuldigde voor buitengerechtelijke incassokosten.
10.2 Het niet voldoen aan de betaling van facturen of uitblijven van betaling via incasso treedt artikel 14.2 in kracht dit het blokkeren van de toegang van de parkeerfaciliteit leiden.
10.3 Tot zekerheid van betaling van al hetgeen Gebruiker ons verschuldigd is of zal worden, wordt een pandrecht gevestigd op elk (motor)voertuig dat door hem in de Parking wordt geparkeerd.
10.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 van deze condities komt ons, tot zekerheid van al hetgeen Gebruiker ons verschuldigd is of zal worden, een retentierecht toe op elk (motor)voertuig dat in de Parking geparkeerd wordt.
11. Verkeersregels
11.1 In de Parking gelden de verkeersregels, die ook op de openbare weg gelden, tenzij wij uitdrukkelijk anders zullen bepalen.
III. GEDRAGSREGELS.
12. Toepasselijkheid
12.1 De navolgende gedragsregels en in het voorkomende geval de geschillenregeling zijn van toepassing op een ieder die zich, al dan niet als partij bij een Parkeerovereenkomst, in de Parking zal bevinden.
13. Verboden
13.1 Het is verboden zich langer in de Parking op te houden dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor het parkeren en weghalen van (motor)voertuigen.
13.2 Het is verboden de Parking voor een ander doel te gebruiken of zich daar om een andere reden op te houden dan voor of in verband met het parkeren of weghalen van (motor)voertuigen. Met name is het verboden in de Parking al dan niet tegen een beloning auto´s te wassen of te repareren.
13.3 Het is in de Parking verboden:
- te roken
- de motor van geparkeerde voertuigen onnodig lang te laten draaien en/of
- op andere wijze de veiligheid en gezondheid van derden in gevaar te brengen.
14. Aanwijzingen
14.1 Een ieder die zich in de Parking bevindt heeft onze aanwijzingen en die van ons personeel te volgen.
14.2 Bij overtreding van deze parkeercondities en gedragsregels of de aanwijzingen van ons personeel kan FLOWPARKING AMSTERDAM de gebruiker de toezegging tot de Parking ontzeggen alsmede eventuele administratie,-, juridische- en incas-sokosten in rekening brengen.
15. Bevoegde rechter
15.1 Alle geschillen waartoe de toepassing van deze condities en regels aanleiding geeft, staan ter uitsluitende beoordeling van de competente rechter te Amsterdam.

Privacy | Disclaimer | Voorwaarden | Sitemap | © 2019 Flowparking